Ska du renovera?

Det är härligt att kunna skapa sin bostad efter de önskemål man själv har! Ska du bygga om ditt kök, badrum eller till exempel installera disk- eller tvättmaskin finns det dock en del saker att tänka på och regler att förhålla sig till.

Det finns ritningar på bärande väggar, el och VVS att tillgå i portalen samt hos styrelsen. Tänk också på att ev tidigare installationer är ditt ansvar som BRF-ägare, och är dessa dåligt eller felaktigt utförda blir du ansvarig. Så det kan vara värt att gå igenom det också.

Innan du går igång med arbetet behöver du alltid ha styrelsens medgivande. (Se blankett till höger) I enlighet med föreningens stadgar kräver alla större förändringar av lägenheten styrelsens tillstånd och eventuell för- och efterbesiktning. Styrelsen skall informeras minst två veckor innan förändringarna sker. Detta gäller till exempel flyttning av vägg, renovering av badrum eller liknande. Tag kontakt med styrelsen, bifoga dina ritningar och planer och vem som ska utföra jobbet. Detta bl a för att säkerställa att det bli yrkesmässigt utfört och att följer de riktlinjer som finns.

Om styrelsen har gett dig sin tillåtelse att bygga om/renovera din lägenhet enligt inlämnad ritning, ansvarar du enligt stadgarna för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.

För eventuella frågor om huruvida ert planerade projekt kräver bygglov eller bygganmälan, kontakt stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Vad gäller? I princip har en medlem rätt att göra ändringar inne i lägenheten. Men i vissa fall krävs styrelsens tillstånd, till exempel för nya ledningsdragningar. Styrelsen kan säga nej endast om sakliga skäl finns; om ändringarna kan orsaka påtaglig skada på huset. Säger styrelsen ja kan denna inte sätta upp villkor för hur arbeten ska göras, om fackman ska anlitas, vilka material som ska användas, med mera. Sådant bestämmer medlemmen. Detta gäller inne i lägenheten, alltså det som är innanför ytskikt på tak, väggar och golv.

Men ska arbeten göras som även berör delar av huset utanför lägenheten gäller annat. Du får till exempel inte bila i golv och lägga in/gjuta in dolda rör. Då det gäller sådana arbeten måste föreningen tillfrågas och föreningen bestämmer enväldigt vad som får göras och hur det ska ske.  Med utanför avses det som ligger under/bakom yt- och tätskikt på tak, väggar och golv. Till exempel om medlem ska riva upp bjälklag och dra nya rör under ursprungliga golvytan vilket är vanligt vid köks- och badrumsrenovering. Föreningen kräver då att fackman anlitas och intyg på att det är fackmannamässigt utfört ska inlämnas. Intyget ska vara utfärdat av ett registrerat bolag med organisationsnummer. Foton som är tagna under arbetets gång ska bifogas. 


Störande arbeten som att riva väggar och bila ner kakel får endast pågå måndag – fredag mellan 08.00 och 17.00. På lördagar får du lov att utföra enklare borrarbeten mellan 10.00 och 15.00.

Söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar får inget som helst bankande, borrande eller störande arbete ske.

Läs gärna mer på Säkervattens hemsida, t ex vid renovering av kök och installation av disk- och tvättmaskin. 

Kök

https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7

Golvbrunn i badrum.

https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/8

Bra artikeln bostadsrätterna: https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/tank-efter-fore