Tid: 26 oktober kl 19 – 21

Var: Tuppen, Tessinsväg 10

Dagordningen är som följer:

1. Öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

9. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisorer och revisorssuppleant

12. Val av valberedning

13. Avslutande

Välkomna Styrelsen

4 oktober 2021

Categories:

Tags:

Comments are closed

Senaste kommentarer

Inga kommentarer att visa.